№ 2 (101) 2019

"ВІСНИК ОРТОПЕДІЇ, ТРАВМАТОЛОГІЇ ТА ПРОТЕЗУВАННЯ"
УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО–ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ
№ 2 (101) — 2019

ЗМІСТ

До 20-річчя заснування журналу "ВІСНИК ОРТОПЕДІЇ, ТРАВМАТОЛОГІЇ ТА ПРОТЕЗУВАННЯ"

Гайко О. Г., Богдан С. В., Аббасов С. М., Мазевич В. Б.
Магнітно-резонансна томографія в діагностиці часткових ушкоджень ротаторної манжети плеча
(Gayko O. G., Bohdan S. V., Abbasov S. M., Mazevych V. B.
Magnetic Resonance Imaging in the Diagnosis of Partial Damage to the Rotator Cuff of the Shoulder)

Фищенко Я. В., Шевчук А. В., Сапоненко А. И., Кравчук Л. Д.
Хирургическая коррекция воронкообразной деформации грудной клетки методом Насса
(Fishchenko Ya. V., Shevchuk A. V., Saponenko A. I., Kravchuk L. D.
Surgical Correction of Pectus Excavatum by the Method of Nass)

Безуглий А. А., Тимошенко С. В., Циба А. М., Лисак А. С.
Диференційований підхід до знеболення в хірургії кисті
(Bezuhlyi A. A., Tymoshenko S. V., Tsyba A. M., Lysak A. S.
Differentiated Approach to Anesthesia in Hand Surgery)

Бодня А. И., Сухин Ю. В.
Исходы билатеральных повреждений пяточной кости
(Bodnia O. I., Sukhin Yu. V.
Outcomes of Treatment of Bilateral Fractures of the Calcaneus)

Косяков А. Н., Гребенников К. А., Милосердов А. В., Федин Е. М., Нечай А. А.
Компенсация крупных костных дефектов при ревизионном эндопротезировании коленного сустава с применением индивидуальных 3D-имплантатов
(Kosiakov O. M., Hrebennikov K. O., Myloserdov A. V., Fedin Ye. M., Nechai A. A.
Compensation for Major Bone Defects in Revision Knee Arthroplasty Using Individual 3D Implants)

Левицький А. Ф., Карабенюк О. В., Голубенко О. О.
Методична розробка практичного заняття для студентів старших курсів та лікарів-інтернів на тему “Диференційна діагностика плоскостопості у дітей”
(Levytskyi A. F., Karabeniuk O. V., Holubenko O. O.
Methodological Guidelines of Practical Classes for Senior Students and Interns on the Topic “Differential Diagnosis of Flatfoot in Children”)

НОТАТКИ ІЗ ПРАКТИКИ (NOTES FROM PRACTICE)

Руденко Р. І., Руденко І. А., Лябах А. П.
Хірургічне лікування пацієнтів із hallux valgus тяжкого ступеня із застосуванням апарату зовнішньої фіксації
(Rudenko R. I., Rudenko I. A., Liabakh A. P.
Surgical Treatment of Patients with Severe Hallux Valgus by Using the Apparatus of External Fixation)

ОГЛЯДИ ТА РЕЦЕНЗІЇ (REVIEWS)

Жук П. М., Маціпура М. М.
Сучасні погляди та місце монокондилярного ендопротезування в лікуванні дегенеративно-дистрофічних захворювань колінного суглоба
(Zhuk P. M., Matsіpura M. M.
Modern Views and Place of Unicompartmental Arthroplasty in the Treatment of Degenerative-Dystrophic Diseases of the Knee Joint)

ДАЙДЖЕСТ (DIGEST)

До історії українсько-польських науково-практичних ортопедо-травматологічних конференцій в рамках угоди про співробітництво
To the History of Ukrainian-Polish Scientific and Practical Orthopedics and Traumatology Conferences within the Framework of a Cooperation Agreement

ІНФОРМАЦІЯ (INFORMATION)

Перелік дисертаційних робіт, захищених у 2018 р. на здобуття наукового ступеня за спеціальністю “Ортопедія та травматологія”
List of dissertations defended in 2018 for a scientific degree on the specialty “Orthopedics and Traumatology”)

Перелік робіт, надрукованих у журналі 2018 року
List of works published in the journal in 2018)

Заходи за спеціальністю “Ортопедія та травматологія”, внесені до реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які проводитимуться в Україні 2019 року
Activities on the speciality “Orthopedics and Traumatology” included in the register of conventions, congresses, symposiums and scientific-practical conferences to be held in Ukraine in 2019)
 

Попередні номери

№ 3 (102) 2019

Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні питання артроскопії, хірургії суглобів та спортивної травми”, 17-18 вересня 2020 р. м. Київ

№ 2 (101) 2019

20 років з дня застування журналу “Вісник ортопедії, травматології та протезування”

№ 1 (100) 2019

100-річний ювілей ДУ "Інститут травматології та ортопедії НАМН України"