№ 3 (102) 2019

"ВІСНИК ОРТОПЕДІЇ, ТРАВМАТОЛОГІЇ ТА ПРОТЕЗУВАННЯ"
УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО–ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ
№ 3 (102) — 2019

ЗМІСТ

Рой И. В., Фищенко Я. В., Чернобай С. П., Кравчук Л. Д., Кудрин А. П.
Применение радиочастотной нейроабляции в лечении болевого синдрома у пациентов с остеоартрозом тазобедренного сустава 3-4-й стадии
(Roi I. V., Fishchenko Ya. V., Chornobai S. P., Kravchuk L. D., Kudrin A. P.
Аppliance of Radiofrequency Neuroablation in the Treatment of Pain in Patients with Grade 3-4 Coxarthrosis)

Григоровський В. В., Коструб О. О., Блонський Р. І., Малюк М. О., Григоровська А. В.
Вплив умов отримання аутологічної плазми, збагаченої тромбоцитами, на динаміку морфологічних змін та деякі показники репаративної регенерації сухожилля після гострої механічної травми в експерименті
(Hryhorovskyi V. V., Kostrub O. O., Blonskyi R. I., Maliuk M. O., Hryhorovska A. V.
The Influence of Platelet-Rich Plasma Obtaining Conditions on the Dynamics of Morphological Changes and Some Reparative Reaction Indices After Acute Mechanical Trauma of Tendon in Experiment)

Костогриз О. А., Костогриз Ю. О.
Фізична реабілітація хворих із пігментним віллонодулярним синовітом (теносиновіальною гігантоклітинною пухлиною) колінного суглоба після ендопротезування
(Kostohryz O. A., Kostohryz Yu. O.
Physical Rehabilitation of Patients with Pigmented Villonodular Synovitis (Tenosynovial Giant Cell Tumor) of the Knee Joint After Replacement)

Фищенко Я. В., Шевчук А. В., Кравчук Л. Д.
Особенности применения кинезотерапии у пациентов после хирургической коррекции воронкообразной деформации грудной клетки
(Fishchenko Ya. V., Shevchuk A. V., Kravchuk L. D.
Application Features of Kinesitherapy for Patients After Surgical Correction of Pectus Excavatum)

Турчин О. А., Коструб О. А., Блонський Р. І., Семененко О. А.
Застосування радіальної екстракорпоральної ударно-хвильової терапії в комплексному лікуванні хронічного больового синдрому у хворих із підошовним фасціїтом
(Turchyn O. A., Kostrub O. A., Blonskyi R. I., Semenenko O. A.
Radial Extracorporeal Shockwave Therapy in the Complex Treatment of Chronic Pain Syndrome in Patients with Plantar Fasciitis)

Жук П. М., Маціпура М. М., Куленко І. В., Мазур В. П., Каяфа А. М., Мінкін В. В.
Роль та місце монокондилярного ендопротезування в системі оперативного лікування гонартрозу
(Zhuk P. M., Matsipura M. M., Kulenko I. V., Mazur V. P., Kaiafa A. M., Minkin V. V.
The Role and Place of Unicompartmental Knee Arthroplasty in the System of Surgical Treatment of Knee Osteoarthritis)

Ковальчук В. Н., Евсеенко В. Г., Зазирный И.М.
Оптимизация напряженно - деформированного состояния кинематической цепи “бедренная кость – мини-эндопротез – большеберцовая кость” методом конечных элементов при мини-эндопротезировании суставной поверхности мыщелка бедренной кости
(Kovalchuk V. M., Yevsieenko V. H., Zazirnyi I. M.
Optimization of the Stress-Strain State of the Kinematic Chain “Femur – Mini Endoprosthesis – Tibia” by the Method of Finite Elements with Miniendoprosthetics of the Articular Surface of the Femoral Condyle)

ЮВІЛЕЙ (ANNIVERSARY)
Страфун Сергій Семенович

ОГЛЯДИ ТА РЕЦЕНЗІЇ (REVIEWS)

Зазірний І. М., Семенів І. П., Сім’ячко Є. А.
Зшивання менісків колінного суглоба – від початку до сьогодення
(Zazirnyi I. M., Semeniv I. P., Simiachko Ye. A.
Knee Meniscus Stitching – From the Beginning to the Present)

ІНФОРМАЦІЯ (INFORMATION)

Гайко Г. В., Немирович-Булгакова О. І., Лєсков В. Г.
Відкриття музею історії до 100-літнього ювілею інституту
(Gayko G. V., Nemyrovych-Bulhakova O. I., Lieskov V. H.
Opening of the Museum of History for the 100th Anniversary of the Institute)

ДАЙДЖЕСТ (DIGEST)

Інформаційний лист-запрошення ВГО “Українська асоціація спортивної травматології, хірургії коліна та артроскопії” взяти участь у роботі науково-практичної конференції з міжнародною участю “Актуальні питання артроскопії, хірургії суглобів та спортивної травми”, яка відбудеться 17-18 вересня 2020 р. у м. Києві
Information letter of invitation of the NGO “Ukrainian Association of Sports Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy” to take part in the scientific-practical conference with international participation “Actual issues of arthroscopy, joint surgery and sports trauma”, which will be held on September 17-18, 2020, Kyiv)

НЕКРОЛОГ (OBITUARY)

Швець Олексій Іванович

(Shvets Oleksii Ivanovych)

 

Попередні номери

№ 3 (102) 2019

Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні питання артроскопії, хірургії суглобів та спортивної травми”, 17-18 вересня 2020 р. м. Київ

№ 2 (101) 2019

20 років з дня застування журналу “Вісник ортопедії, травматології та протезування”

№ 1 (100) 2019

100-річний ювілей ДУ "Інститут травматології та ортопедії НАМН України"