(1)
Kostrub, O.; Poliachenko, Y.; Kotiuk, V.; Zasadniuk, I.; Blonskyi, R.; Smirnov, D. Determination of the Involvement of Autologous Mesenchymal Bone Marrow Stem Cells in Reparative Chondrogenesis. HOTP 2020, 4-11.