Kosiakov, O.M., P.V. Bulych, K.O. Hrebennikov, A.V. Myloserdov, Ye. V. Tuz, Ye.M. Fedin, and M. V. Statkevych. 2020. “One-Stage Bilateral Total Hip Arthroplasty. Modern Representations and Our Experience”. Visnyk Ortopedii Travmatologii Protezuvannia, no. 3(106) (October), 52-62. https://doi.org/10.37647/0132-2486-2020-106-3-52-62.