Kostrub, O., Kotiuk , V., Liutko , O., Kolov , H., Blonskyi , R. and Zasadniuk , I. (2020) “Differential Diagnosis of Reactive and Infectious Arthritis after Anterior Cruciate Ligament Reconstruction”, Visnyk Ortopedii Travmatologii Protezuvannia, (1(104), pp. 39-48. doi: 10.37647/0132-2486-2020-104-1-39-48.