“Вісник ортопедії, травматології та протезування”
№ 1 (104) 2020

"ВІСНИК ОРТОПЕДІЇ, ТРАВМАТОЛОГІЇ ТА ПРОТЕЗУВАННЯ"
УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО–ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ
№ 1 (104) — 2020

ЗМІСТ

Гайко Г. В., Магомедов С., Гайко О. Г., Бесединский С. Н., Кузуб Т. А., Полищук Л. В.
Особенности метаболизма органического и неорганического матрикса костной ткани у больных с дегенеративно- дистрофическими изменениями тазобедренного сустава
(Gayko G. V., Mahomedov S., Gayko O. G., Besedynskyi S. M., Kuzub T. A., Polyshchuk L. V.
Features of the metabolism of organic and inorganic matrix of bone tissue in patients with degenerative-dystrophic changes in the hip joint)

Страфун С. С., Богдан С. В., Юрійчук Л. М., Сергієнко Р. О.
Аналіз причин розвитку остеоартрозу плечового суглоба у хворих після переломів проксимального епіметафіза плечової кістки
(Strafun S. S., Bohdan S. V., Yuriichuk L. M., Serhiienko R. O.
Analysis of the сauses of the development of osteoarthrosis of the shoulder joint in patients after fractures of the proximal epimetaphysis of the humerus)

Турчин О. А., Лябах А. П., Коструб О. О.
Фактори впливу на результати лікування підошовного фасціїту та їх прогностичне значення
(Turchyn O. A., Liabakh A. P., Kostrub O. O.
Factors affecting the results of treatment of plantar fasciitis and their prognostic value)

Лютко О. Б., Вітрак К. В., Митякіна І. Ю.
Визначення чутливості клінічних штамів S. aureus, виділених від хв орих ортопедо-травматологічного профілю, до антибактеріального засобу “Піофаг”
(Liutko O. B., Vytrak K. V., Mytiakyna Y. Iu.
Determination of sensitivity of сlinical strains of S. aureus isolated from patients with orthopedic and traumatological pathology to the antibacterial agent “Piophagus”)

Коструб О. О., Котюк В. В., Лютко О. Б., Колов Г. Б., Блонський Р. І., Засаднюк І. А.
Диференційна діагностика реактивного та інфекційного артриту після пластики передньої хрестоподібної зв’язки
(Kostrub O. O., Kotiuk V. V., Liutko O. B., Kolov H. B., Blonskyi R. I., Zasadniuk I. A.
Differential diagnosis of reactive and infectious arthritis after anterior cruciate ligament reconstruction)

Гайко Г. В., Галузинський О. А., Нізалов Т. В., Козак Р. А., Заєць В. Б., Черняк П. С.
Визначення залежності форми прогресування коксартрозу від варіанту вертикальної постави хворих із кульшово-поперековим синдромом
(Gayko G. V., Haluzynskyi O. A., Nyzalov T. V., Kozak R. A., Zaets V. B., Cherniak P. S.
Determination of the dependence of the form of coxarthrosis progression from the variant of vertical posture in patients with hip-lumbar syndrom)

Науменко Л. Ю., Костриця К. Ю., Маметьєв А. О.
Хірургічне лікування стійких контрактур міжфалангових суглобів пальців кисті
(Naumenko L. Yu., Kostrytsia K. Yu., Mametiev A. O.
Surgical treatment of persistent contractures of the interphalangeal joints of the fingers)

Ямінський Ю. Я.
Комплексне відновне хірургічне лікування хворих із посттравматичним тетрапарезом
(Yaminskyi Yu. Ia.
Complex restorative treatment of patients with post-traumatic tetraparesis)

Страфун С. С., Богдан С. В., Аббасов С. М.
Рентгенденситометрічні показники щільності кісткової тканини голівки плечової кістки у хворих із частковим розривом сухожилка надостьового м’яза
(Strafun S. S., Bohdan S. V., Abbasov S. M.
Bone densitometry indices of humerus bone in patients with partial rupture of the supraspinatus tendon)

ОГЛЯДИ ТА РЕЦЕНЗІЇ (REVIEWS)

Лябах А. П., Руденко Р. І.
Сучасний стан проблеми хірургічного лікування hallux valgus (Огляд)
(Liabakh A. P., Rudenko R. I.
Modern status of the problem of hallux valgus surgery (Review))

Сулима О. М.
Варіанти компенсації кісткових дефектів при ревізійному ендопротезуванні колінного суглоба (Огляд літератури)
(Sulyma O. M.
Options for compensation of bone defects in revision knee replacement (Literature review))

Філіпчук В. В., Суворов В. Л.
Ацетабулярна дисплазія: сучасний погляд на проблему (Огляд літератури)
(Filipchuk V. V., Suvorov V. L.
Acetabular dysplasia: a modern view of the problem (Literature review))

Жук П. М., Мовчанюк В. О., Маціпура М. М.
Актуальний аналіз ускладнень при монокондилярній артропластиці колінного суглоба (Огляд)
(Zhuk P. M., Movchaniuk V. O., Matsypura M. M.
Actual analysis of complications after unicompartmental arthroplasty of the knee joint (Review))

ЮВІЛЕЙ (ANNIVERSARY)
Зазірний Ігор Михайлович
Zazirnyi Ihor Mykhailovych

ІНФОРМАЦІЯ (INFORMATION)
Перелік дисертаційних робіт, захищених у 2019 р. на здобуття наукового ступеня за спеціальністю “Ортопедія та травматологія”
List of dissertations defended in 2019 for a scientific degree on the specialty “Orthopedics and Traumatology”

Перелік робіт, надрукованих у журналі 2019 року
List of works published in the journal in 2019

Страфун С. С., Бур’янов О. А., Поворознюк В. В., Гайко О. Г., Григор’єва Н. В., Тимошенко С. В., Котюк В. В.
Мультидисциплінарний консенсус: комплексний реґіонарний больовий синдром І типу. Основні принципи діагностики та лікування
(Strafun S. S., Burianov O. A., Povorozniuk V. V., Gayko O. G., Hryhorieva N. V., Tymoshenko S. V., Kotiuk V. V.
Multidisciplinary consensus: complex regional pain syndrome type 1. Basic principles of diagnostics and treatment)

Цимбалюк В. І., Страфун С.С., Третяк І. Б., Борзих О. В., Курінний І. М., Гайко О. Г., Гайович В. В., Резніков О. В., Лисак А. С.
Мультидисциплінарний консенсус: ураження плечового сплетіння. Основні принципи діагностики та лікування
(Tsymbaliuk V. I., Strafun S. S., Tretiak I. B., Borzykh O. V., Kurinnyi I. M., Gayko O. G., Haiovych V. V., Reznikov O. V., Lysak A. S.
Multidisciplinary consensus: brachial plexus injuries. Basic principles of diagnostics and treatment)

Умови публікації в журналі “Вісник ортопедії, травматології та протезування”
Terms of publication in the journal “Visnyk ortopedii, travmatolohii ta protezuvannia”
 

Попередні номери

№ 3 (102) 2019

Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні питання артроскопії, хірургії суглобів та спортивної травми”, 17-18 вересня 2020 р. м. Київ

№ 2 (101) 2019

20 років з дня застування журналу “Вісник ортопедії, травматології та протезування”

№ 1 (100) 2019

100-річний ювілей ДУ "Інститут травматології та ортопедії НАМН України"