No. 2(105) (2020): Herald of Orthopaedics, Traumatology and Prosthetics
Herald of Orthopaedics, Traumatology and Prosthetics

ISSN 0132-2486

Publisher: SI "The Institute of Traumatology and Orthopedics of NAMS of Ukraine"

History of Medicine

S.S. Strafun, O.V. Borzykh, I.M. Kurinnyi, D.V. Ivchenko, S.I. Bilyi, S.V. Tymoshenko, V.H. Lieskov, M.L. Yarova, A.S. Lysak
75-82
Development of Hand Surgery in Ukraine
ARTICLE PDF